Privacy policy

BORGinsole privacyverklaring

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de 'AVG').

Via deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven over:

Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking ( DEEL 1)

Welke verwerkingen wij juist doen ( DEEL 2)

Welke rechten u juist hebt met betrekking tot deze verwerkingen (DEEL 3).

U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, en dit ook regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten.

Voor alle vragen en opmerkingen kan u mailen naar: melissa@borginsole.com

 

DEEL 1         Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door BORGinsole bvba, BE0887561480, Torenstraat 89 te 3110 Rotselaar. BORGinsole wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat BORGinsole instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot BORGinsole, ofwel telefonisch (016448465) ofwel per mail: melissa@borginsole.com, ofwel schriftelijk per post: Torenstraat 89, 3110 Rotselaar.

 

DEEL 2         Doeleinden van de verwerking

Afhankelijk van de dienst waar u beroep op doet, of voor producten welke u aankoopt, verwerkt BORGinsole uw persoonsgegevens op de wijze die hieronder beschreven staat. Voor elk van deze verwerkingen heeft u de rechten die omschreven zijn in DEEL 3. BORGinsole streeft ernaar uw gegevens niet door te geven aan derde landen die niet vallen onder een adequaatheidsbesluit van de EU. Indien dat uitzonderlijk toch het geval zou zijn, laten we u dit specifiek weten.

klantenbeheer

Wanneer u een bestelling plaatst of zich inschrijft voor een opleiding, netwerkevenement, of op een ander manier een overeenkomst afsluit met BORGinsole, verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder die gegevens kan BORGinsole de overeenkomst niet uitvoeren. Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals softwareleveranciers) die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst. Na het einde van de overeenkomst zullen uw gegevens nog 10 jaar bijgehouden worden.Op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, houdt BORGinsole zich het recht voor de betrokken gegevens te gebruiken voor direct marketing ( zie hieronder). Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL 3.

Bezoek van onze website

Indien u onze website bezoekt, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen 'cookies' op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker en uw surfgedrag te monitoren. Gedetailleerde informatie over deze cookies, de automatische verwerkingen die daarmee gepaard gaan en uw rechten in dat verband, vindt u in onze cookieverklaring. De persoonsgegevens die BORGinsole verkrijgt naar aanleiding van uw bezoek aan onze website, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, opgenomen worden in bestanden voor prospectie (zie hieronder).

De gegevens die wij bij uw bezoek verkrijgen, worden tot 5 jaar na uw bezoek bijgehouden. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven inDEEL 3.

Direct Marketing

BORGinsole houdt zich het recht voor de gegevens die zij over u heeft te gebruiken in het kader van direct marketing. Indien u klant , gebeurt dit op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Via deze direct marketing kunnen we u informatie en aanbiedingen bezorgen die u mogelijks kunnen interesseren. Het gaat in dat geval om gegevens die BORGinsole rechtstreeks van u heeft verkregen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen behoudens de verwerkers die BORGinsole inschakelt om de direct marketing te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 10 jaar.

U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via melissa@borginsole.com mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). In dat geval wordt u uitgeschreven uit al onze communicatiekanalen.Aangezien het om technische redenen niet mogelijk is om zich selectief uit te schrijven, zijn wij in dat geval genoodzaakt u automatisch uit te schrijven voor alle generieke mailings, wat betekent dat u geen enkele algemene informatieve of commerciële boodschap meer zal ontvangen.

Ten aanzien van andere personen of prospecten, verwerkt BORGinsole de betrokken persoonsgegevens met het oog op direct marketing enkel op basis van hun toestemming. De betrokkenen hebben steeds het recht hun toestemming in te trekken op eenvoudig verzoek aan melissa@borginsole.com. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL 3.

Prospectie

BORGinsole houdt zich het recht voor om, op grond van haar gerechtvaardigd belang om te ondernemen, gegevens van klanten, bezoekers van de website, of personen die op een andere manier in contact komen met BORGinsole te prospecteren. Deze gegevens worden enkel gebruikt door verwerkers die wij inschakelen in het kader van ons databeheer.

Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 5 jaar, tenzij het gaat om gegevens die we 
hebben verkregen naar aanleiding van een doeleinde waarvoor we die gegevens langer nodig hebben.

U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via melissa@borginsole.com mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). Indien u bezwaar maakt, wordt u uitgeschreven uit onze communicatiekanalen. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL 3.

 

DEEL 3         Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens Uw rechten

Naast het recht om een eventuele toestemming die u heeft gegeven terug in te trekken, beschikt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) over verschillende rechten met betrekking tot de verwerkingen (zoals hierboven beschreven) die BORGinsole uitvoert. U kan deze rechten kosteloos en op eenvoudig verzoek aan melissa@borginsole.com vragen:

Recht van inzage

heeft het recht om ons te vragen of wij gegevens va nu verwerken, en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in die gegevens.

heeft eveneens het recht om voor elke verwerking een overzicht te vragen van de instanties die uw gegevens via BORGinsole ontvangen.

Recht op rectificatie

heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen.

Recht op gegevenswissing

heeft het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien:

de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door BORGinsole werden verzameld;

u een gegeven instemming heeft ingetrokken;

u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;

de persoonsgegevens onrechtmatig door BORGinsole worden verwerkt;

dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of

de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten aan een kind ( jonger dan 13 jaar).

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door BORGinsole berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht.

Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

BORGinsole stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal BORGinsole u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

Klachten

Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Cookies beleid

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. BORGinsole gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij BORGinsole geen cookies ontvangt.